KAIDO

Contact

+81-3-5775-7115
info@kaido-sushi.com

〒106-0032
7-5-11,
Roppongi,Minato-ku,Tokyo,Japan